Search
  • Yifat Katriel

ההשפעה של ביקורים במעבדות מחקר אוניברסיטאיות על עמדות של התלמידים כלפי מדע ועל הבנתם היבטים שונים

Updated: Aug 4

דינה ציבולסקי

תקציר

מבט על -

בעולם המודרני המבוסס על מדע מכירים בצורך לשפר הוראת מדעים בכל רמות הלימוד במערכת החינוך.

בארבעים השנים האחרונות התגבשה ההבנה שאמצעי יעיל להעלאת רמת ההבנה במקצועות המדעיים

הוא פיתוח של חומרי למידה ואסטרטגיות הוראה מבוססות חקר שמטרתן להקנות לתלמידים מיומנויות

ודרכי חשיבה המאפיינות את החקר המדעי. כיום ידוע שהפעלות מאין אלה מגבירות מוטיבציה ומשפרות

הבנה לטווח הקצר והארוך כאחד. האגודה האמריקאית לקידום מדע ) AAAS – American Association for the Advancement of Science, 1993 ( והמועצה הלאומית למחקר ) National Research Council

0222 ( פיתחו חומרי למידה אפקטיביים מבוססי חקר כחלק מרכזי של הרפורמות בתחום החינוך ,6991

בארצות הברית. גם בישראל ברפורמות של תכניות הלימודים קיים דגש על למידת חקר ) Israeli Ministry of Education, 2006; Tamir, Stavy and Ratner, 1998 .)

מבחינה היסטורית קיימות שתי גישות ללמידת חקר "למידה בדרך החקר" ) – learning science by inquiry ( ו"למידה כחקר" ) learning science as inquiry (. ב"למידה בדרך החקר" תלמידים מבצעים

בעצמם מטלות חקר במעבדה או בשדה. בישראל תלמידי ביולוגיה מקבלים הזדמנות לעסוק במדע בדרך

החקר באמצעות מטלות מחקריות מצומצמות בהיקפן במסגרת הלימוד בכיתה )ניסויים במעבדה, עבודת

ביוחקר( או במקרים נדירים באמצעות פרויקטים רחבי היקף בהנחיית חוקרים מאוניברסיטאות שונות.

במקרה זה תלמידים עושים עבודת גמר הפוטרת מבחינת בגרות. לעומת זאת, ב"למידה כחקר" תלמידים

נחשפים למרכיבים שונים של תהליך החקר באמצעות הצגת תהליך החקר דרך קריאה וניתוח מאמרי

מחקר, למידת היסטוריה של המדע וחומרים רלוונטיים אחרים. בישראל תלמידים מתמחים בביולוגיה ) 5

יחידות לימוד( נחשפים ללמידה כחקר באמצעות קריאת מאמרי מחקר בנושאים שונים כחלק

מלימודיהם.

למרות מגוון סביבות הלמידה בתחומי המדע העומד לרשות תלמידי תיכון בישראל )כיתת לימוד,

מעבדות המיועדות לתלמידים הממוקמות בבית הספר ובאתרים נוספים, מוזיאוני מדע( רובם אינם

נחשפים כלל למעבדות מחקר שבהן חוקרים עורכים מחקרים בציוד מתוחכם ובנושאים שהם בחזית

המדע. עובדה זו מפתיעה ומאכזבת לאור העובדה שתלמידים רבים גרים בסמוך למוסדות מחקר בהם

נערך מחקר מדעי.

המחקר הנוכחי מציע מודל חדש של הוראת המדעים כחקר שחושף תלמידים לחקר אותנטי כפי

שהוא נעשה במעבדות מחקר אוניברסיטאיות. לצורך המחקר פותחה יחידת הלימוד "תלמידים פוגשים

מדע אותנטי", כאשר הוראתה נמשכת כחודש ובמסגרתה תלמידי תיכון המתמחים בביולוגיה מבקרים

במעבדות מחקר באוניברסיטה העברית בירושלים. ממצאי המחקר מראים כיצד יחידת הלימוד המוצעת

משפיעה על הבנתם של התלמידים את נושאים שונים של מהות המדע ועל עמדותיהם כלפי מדע.


שאלות המחקר

.1 באיזו מידה יחידת לימוד "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" משפיעה על הבנתם של התלמידים את

היבטים שונים של מהות המדע? )מרכיבים עיקריים של הבנה זו כוללים: הטבע הטנטטיבי של

הידע המדעי, המדע כמפעל חברתי, הבדלים מתודולוגיים בין תחומי המדע שונים, השפעות סוציו-

תרבותיות על המדע ומטרות של המחקר המדעי(.

באיזו מידה יחידת לימוד "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" משפיעה על עמדותיהם של התלמידים

כלפי מדע בכלל וכלפי ביולוגיה בפרט? )מרכיבים עיקריים של העמדות כוללים: התעניינות

במדע/ביולוגיה, עיסוק בנושאים מדעיים בשעות הפנאי, מוטיבציה ללימודי המשך ועיסוק עתידי

הקשור למדע(.

.3 מהן העמדות של התלמידים כלפי היחידה )מרכיבים עיקריים של העמדות כוללים: חוויות

שתלמידים חוו במהלך השתתפותם בפרויקט? ]חוויות חברתיות, קוגניטיביות, אינטרוספקטיביות

וקשורות לחפצים[, עמדות כלפי חלקים שונים של יחידת הלימוד(.

.4 האם קיים אפקט של השפעה לטווח ארוך של היחידה המוצעת?

.5 האם גורמי רקע שונים כגון מגדר, העדפת מקצועות, מגמה ועוד משפיעים בצורה משמעותית על

ההבנה ועל העמדות של התלמידים?


למחקר המלא http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11909.pdf


1 view
צור קשר

©2023 by  Filos Information Services